2952  
1 []ES
2 [ ]ICI ERGO
3 [ ]ORI F
4 [ ]ENODOTVS APOLONIV
5 [ ] •ELEUQERWQEIS •UPO
6 [ •]WMAIWN •ARETHS •ENEKEN •K[
7 •]SBEUSANTWN •PASIKRAT[
8 ] •MNHSIQEO[] •ASKLHP[
9 ] •APOLLWNIOU