2962  
1 L CAL[]RNIO L F
2 PISONE PROCO[
3 •]PI •[]NQUPATOU •L[
4 •]LPORNIOU •TOU •LEUKI[
5 •]SWNOS •OI •ERMAISTAI •TON •NAO[
6 •]AI •TA •AGALMATA •ERME[]