2971  
1 [
2 ]NER[]AE LINDIAE DONVM DED
3 •[]PLIOS •KORNHLIOS •UIOS
4 •LENTOLOS •RWMAIOS
5 •[]ANAI •LINDIAI •XARISTH[]