3431  
1 ATHENODORVS LEONTVS F
2 HERACLEOTES EX ITALIA SALVE
3 •AQHNODWROS •LEONTOS
4 •HRAKLEWTHS •TWN
5 •EJ •ITALIAS •XAIRE