3433  
1 Q NO[]E[]LIVS M F
2 L MA[]LIVS L F
3 L CAPINIVS L F
4 Q MAECIVS Q L
5 T°I STAI[] MIN []
6 L VICIRIVS L []
7 MAGIS[ ]
8 MAIAI []
9 •KOINTOS •NO[ ]
10 •LEUKIOS •MAMILI[ ]
11 •LEUKIOS •KAPINI[ ]
12 •KOINTOS •MAIKIOS •KO[]
13 •TEBERIOS •STAIOS []
14 •LEUKIOS •OUIKERIO[ ]
15 •OI •ERMAISTAI +?+[]
16 •KAI •TON •TRUFAKTON []