~3543a,b1  
1 VEH
2 EHIL
~3543a,b1\VAR\  
1 VEH EHIL