Vorwort
KWIC Gesamt
KWIC Akeph
KWIC Zahlen
INDEX Gesamt
INDEX Rückl
INDEX Abk

prior « pagina 261 » posterior
: SENI SENI, 
  
SENI , SENI :
  
3536-(1)
: SENI 
  
SENI, SENI , SENI :
  
3536-(1)
:
  
SENI SENI, SENI , SENI :
  
3536-(1)
: ACASTVS | ALBI Q S | 
  
SENIL :
  
2987-(3)
XSAND[ ] | ROMANOS AMAVERIT SE *Q[ ] | 
  
SENSERIT QVO *QVID IN *QV[] | SEMPER *QVE SE
  
2958-(10)
: ROMANOS AMAVERIT SE *Q[ ]¦
  
SENSERIT QVO *QVID IN *QV[] ¦ SEMPER *QVE SE
  
2958\VAR-vv.9-12\-(1)
 | P CLAVDIVS C F | =II= *VIR | DE SEN 
  
SENT :
  
3157,a-(4)
C SEXSTILIVS L F | DVO *VIREI | DE SEN 
  
SENT :
  
3157,g-(4)
 | CORBVLO PR | VOLKANO DONVM | DE SEN 
  
SENT :
  
3275-(4)
: L SENTIVS C F PR | DE SEN 
  
SENT LOCA | TERMINANDA COER | B F NEI *QVIS 
  
2981-(2)
C AV[ ]VS C F RAVCVS HAEC O[ ] SENATVS 
  
SENTENTIA FACIEND[ ] :
  
3083-(1)
XIT C VALERIVS C F FLACCVS IMPERATOR | 
  
SENTENT[]M DEIXERVNT QVOD IVDICIVM NOSTRVM E
  
2951a-(15)
: C 
  
SENTI ALCHV | CLEPATRAS :
  
3362-(1)
: L 
  
SENTIVS C F PR | DE SEN SENT LOCA | TERMINAN
  
2981-(1)
: [ ]ERA [] 
  
SEN[]TVS SE[ ] :
  
3084-(1)
: [ ]S [ ]S 
  
SEP F ET | [ ]ISIVS VET [ ]ISIVS VET, [ ]ISI
  
2874-(1)
: SEPVLCRO 
  
SEPELITA | EST NVMITORIA C L || :
  
2965a\nb\-(1)
: L 
  
SEPPIVS L F L SEPPIVS L N HERCL[] :
  
3170-(1)
: L SEPPIVS L F L 
  
SEPPIVS L N HERCL[] :
  
3170-(1)
VARAEVS N F | HOC VENERVNT | A D =V= K 
  
SEPTEM COS | ROMAE Q FABIO C LI :
  
2937a,c+d-(4)
] F TER | HOC VENIT PRIMVS | A D =V= K 
  
SEPTEMBRIS | Q FABIO C LICINIO COS :
  
2937a,a-(3)
: 
  
SEPTVMIA | ((MVLIERIS)) L SCVTI[] | HEIC SIT
  
3449i-(1)
 F TER RVFV | Q CAESIO Q F TER PATRI | 
  
SEPTVMIAE N F MATRI | Q CAESIO Q F TER FRATR
  
3105a-(3)
: C 
  
SEPTVMIVS C F SAB =IIII=°VIR I D :
  
3344-(1)
: [ ] | MAG CAPITOLINVS QVINQ L 
  
SEPTVMIVS L F ARN EQVES HIRTVLEIA L F :
  
2992-(2)
QVEI EXS EIS NATI ERVNT | [ ]TVM SEIVE 
  
SEPVLCHRVM EST | [ ]QVETVR :
  
3172-(5)
CAESARE DICT ITER | M ANTONIO MAG EQ | 
  
SEPVLCRI LOC[] EMPTVS | DE Q MODIO L F QVI I
  
2965a-(3)
:
  
SEPVLCRO SEPELITA | EST NVMITORIA C L || :
  
2965a\nb\-(1)
: P SEPVLLI P F P 
  
SEPVLLI P F :
  
3537,adn.-(1)
: P 
  
SEPVLLI P F P SEPVLLI P F :
  
3537,adn.-(1)
« © AVXILIA EPIGRAPHICA (Programm) • 2004 • © BBAW-CIL (Text) »