3447  
1 C(aium) Lucce[ium T(iti) f(ilium)]
2 populus [Sidensis]
3 honor[avit]
4 •O •DHMOS [•O •SIDHTWN]
5 •GAION •L[OUKKHION]
6 •TITOU •UIO[N •ETIMHSEN]
7 •ARETHS •E[NEKEN •KAI]
8 •EUNOIAS •T[HS •EIS •AUTON]